Kontakt z Konsultantem
Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z naszym
Konsultantem
Wybierz jeden z dostępnych Numerów Telefonu
0 515 25 90 60
022 633 54 54

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15

Ekspertyzy fonoskopijne

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

Co nazywamy fonoskopią?

Badania fonoskopowe nagrań to:

 • przeprowadzenie badań jakościowych nagrania
 • przeprowadzenie profesjonalnej oceny nagrań audio i wideo
 • dokładne sprawdzenie urządzeń wykorzystywanych do nagrań
 • przeprowadzenie badania od strony informatycznej i komputerowej wykonanego nagrania
 • zmiana formy zapisu nagrania
 • przeprowadzenie szczegółowego badania nagrania zarejestrowanego podsłuchem
 • przeprowadzenie badania nagranych dźwięków z monitoringu przemysłowego oraz dokonanie poprawy ich jakości
 • wyeliminowanie dużych zakłóceń w nagraniach i sporządzenie ich stenogramów
 • sprawdzenie prawdziwości nagrania
 • zbadanie czy nagranie stanowi jedną całość i nie było montowane

Analiza nagranych głosów to przede wszystkim:

 • ustalenie tożsamości głosu słyszanego w nagraniu
 • stworzenie profilu psycholingwistycznego nagranej postaci
 • zbadanie sposobu mówienia danej osoby
 • określenie do kogo należy nagrany głos – kobieta, mężczyzna, oraz ilości osób biorących udział w nagraniu
 • pobranie próbki nagrania porównawczego głosu na miejscu albo w trakcie wyjazdu terenowego
 • określenie charakterystyki głosu osoby nagranej
 • analiza wszelkich znalezionych anomalii głosowych


Jeśli chodzi o procesy sądowe, to fonoskopia pełni istotną rolę w:

 • przewodach sądowych o rozłączność majątkową
 • przewodach sądowych o separację
 • przewodach sądowych o orzeczenie rozwodu
 • podejrzeniach kradzieży
 • sprawach o kierowanie gróźb karalnych
 • sprawach o podżeganie do czynu zabronionego
 • podejrzeniach planowania przestępstw
 • przestępstwach korupcji
 • podejrzeniach prowadzenia przestępczości zorganizowanej
 • handlu narkotykami
 • handlu używkami zakazanymi
 • handlu dopalaczami zabronionymi w Polsce
 • dopuszczenie się przemytu
 • podejrzenia wyraźnego naruszenia kodeksu handlowego
 • dopuszczenia się przestępstw finansowych
 • wywoływania fałszywych alarmów bombowych
 • naumyślnego i nieprawdziwego alarmowania straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego i energetycznego 


Fonoskopia to:

1. Przeprowadzanie analizy nagrań cyfrowych oraz analogowych
- analiza nagrań przeprowadzonych z zastosowaniem urządzeń rejestrujących dźwięk,
- przeprowadzanie charakterystyki urządzeń zapisujących dźwięk,
- odtwarzanie nagrań usuniętych z urządzeń cyfrowych.


2. Cyfrowe przetwarzanie nagrań
- zmienianie formatu nagranych plików,
- określenie zakłóceń występujących w nagraniu,
- usuwanie znalezionych w nagraniu zakłóceń.


3. Spisanie zapisanych nagrań
- sporządzanie stenogramów oraz opisywanie audio dokumentów wykonywane w różnych językach,
- przepisanie nagrań z dużymi zakłóceniami.


4. Pisemne stwierdzenie autentyczności nagrań
- przygotowywanie oscylogramów, spektrogramów i innych,
- ocenianie autentyczności, ciągłości i nierozerwalności nagrań wykonanych na kasetach.


5. Rozpoznawanie głosów nagranych na kasetach
- określenie tożsamości głosu albo i jego zaprzeczenie,
- przeprowadzenie analizy porównawczej posiadanych próbek mowy i oznaczenie podobieństw albo i ich braku w cechach akustycznych,
- oznaczenie liczby głosów biorących udział w nagraniu,
- pobranie i zabezpieczenie materiału do porównawczego


6. Sporządzenie profilu psycholingwistycznego badanego głosu
- przygotowanie profilu psychologicznego osoby na podstawie wykonanej analizy indywidualnych cech mowy, barwy głosu, akcentu, zasobu słownictwa i tak dalej,
- określenie stanu psychicznego osoby w chwili wykonania nagrania materiału.


7. Badanie nagrań przygotowanych w nietypowych lub patologicznych warunkach
- ludzi będących pod działaniem narkotyków, alkoholu i tym podobnych,
- w sytuacjach zagrożenia życia,
- w wypadku pojawienia sie patologii anatomicznych oraz funkcjonalnych toru głosowego.


8. Sporządzanie dokładnej dokumentacji dla przewodów sądów
- przygotowywanie dokumentacji dowodowej na zgłoszenie korekty przez sąd,
- sporządzenie całościowej dokumentacji,
- udzielanie konsultacji tyczących się niezbędnego sprzętu oraz warunków koniecznych do wykonania nagrania.


9. Nagrania wykorzystuje się w sprawach karnych oraz cywilnych:
- korupcja,
- groźby karalne,
- nakłanianie do czynu karalnego,
- przestępczość zorganizowana,
- sprawy rozwodowe,
- naruszenia dóbr osobistych,
- fałszywe alarmy.


Fonoskopia to analiza i nagrań cyfrowych i analogowych. Mogą być one wykonane z użyciem najróżniejszych urządzeń podsłuchowych albo innych urządzeń wyposażonych w funkcję rejestracji dźwięku. Są to dyktafony, telefony komórkowe, kamery video itd.
Analiza nagrań to także przygotowanie charakterystyki urządzeń, na jakich to zostały wykonane nagrania. Bada się stan nośników, format zapisu czy system, w jakim to dostarczono nagranie.

Fonoskopia daje możliwość na odzyskanie nagrań usuniętych lub skasowanych przypadkowo lub nawet celowo. Taka sytuacja ma miejsce, jeżeli uszkodzona zostanie pamięć urządzenia, dysk czy też zadziałają niesprzyjające czynniki pogodowe.
Fonoskopia jest w stanie rozszyfrować nagrania posiadające nawet bardzo duże zakłócenia dźwięku. .
Każdy kto zajmuje się badaniami fonoskopowymi przeprowadza transkrypcje nagrań, czyli odsłuchuje nagrania i spisuje je. Transkrypcja może mieć miejsce w różnych językach.

Dzięki fonoskopii możemy stwierdzić, czy jakieś nagranie jest prawdziwe czy też nie i czy nikt przy nim nie ingerował. Sprawdzić możemy to dzięki analizie akustyczno - pomiarowej oraz wizualnej. Występuje ona w postaci oscylogramów, czy też spektrogramów.
W sprawach karnych i na potrzeby przewodów sądowych możemy przygotować rozpoznawanie głosów z nagrań. Jest to ważne w przypadku spraw o groźby karalne, porwań, korupcji, podżegania do czynu karalnego, przestępczości zorganizowanej, spraw rozwodowych, spraw o naruszenie dóbr osobistych i materialnych oraz fałszywych alarmów. Fonoskopia ma potwierdzić lub zaprzeczyć tożsamości głosu zabezpieczonego w materiale dowodowym lub materiale porównawczym.

Fonoskopia to także stworzenie psycholingwiostycznego profilu osoby, jakiej głos się bada. Taki profil przygotowuje się analizując indywidualne cechy mowy, głos, akcent, dialekt, wykorzystywane w trakcie rozmowy słownictwo, poprawności stosowania języka, jego bogactwa, ekspresji głosu czy różnorodności składniowej. Fonoskopia jest w stanie oznaczyć stan psychiczny, w którym to znajduje się osoba w trakcie wykonywania nagrania.

Służby mundurowe stosują fonoskopię do wykonywania badań zapisów mowy osób, jaka to była zarejestrowana w specyficznych albo i nietypowych warunkach. Ma to miejsce jeśli chodzi o środki odurzające, alkohol, leki i wiele innych. Należy tutaj również wspomnieć o zagrożeniu życia oraz patologiach anatomicznych i funkcjonalnych toru głosowego.